Posts in tag

English


Adjective Errors – ଇଂରାଜୀ କହିବା ଓ ଶିଖିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଶେଷଣ (Adjective) ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ଆମେ କ’ଣ ସବୁ ସାଧାରଣ ଭୁଲ କରିଥାଉ ସେ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା Great – Fell

Noun and Pronoun Errors – ଇଂରାଜୀ କହିବା ଓ ଶିଖିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ Noun and Pronoun ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ଆମେ କ’ଣ ସବୁ ସାଧାରଣ ଭୁଲ କରିଥାଉ ସେ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା

Prepositions ବିଦ୍ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା Use of Prepositions Part -1 ଇଂରାଜୀ କହିବା ଓ ଶିଖିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

Use of Pronoun – Part – 8 – ଇଂରାଜୀ  କହିବା ଓ ଶିଖିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ