ବିଜ୍ଞାନ – ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣ

Refraction of Light

ବିଜ୍ଞାନ – ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ତେବେ ସହଜ ଓ ସରଳ ରେ ଏହାର ଉତ୍ତର କେମିତି ଦେଇ ପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଏଥିରେ ବୁଝାଯାଇଛି

Previous ଗଣିତ-ଜ୍ୟାମିତି-ସଦୃଶ୍ୟ
Next ବିଜ୍ଞାନ-ମାନବଚକ୍ଷୁ ଓ ବର୍ଣ୍ଣଜଗତ

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *