ଗଣିତ ଜ୍ୟାମିତିର ସଦୃଶ୍ୟତା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଉତ୍ତର

JYAMITIRA SADRUSYATA

ଜ୍ୟାମିତି-ସଦୃଶ୍ୟତା ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଣ କଣ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସି ପାରେ ସେ ବିଷୟରେ ଏଥିରେ ବୁଝା ଯାଇଛି |

Previous ରୋବର୍ଟ ଯେଉଁଠି ଚଳାନ୍ତି ରେସ୍ତୋରାଁ
Next ମଶାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ଅଜଣା କଥା 

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *