ଟାର୍ଗେଟ / ସ୍ପୋକେନ୍ ଇଂଲିଶ (Prepositions Part -1)

use of Prepositions

Prepositions ବିଦ୍ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା

Use of Prepositions Part -1 ଇଂରାଜୀ କହିବା ଓ ଶିଖିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

Previous ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାସାଦ ‘ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା’
Next ମୋହାଲିରେ ହିଟ୍ ମ୍ୟାନ ଶର୍ମା ଶୋ

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *