ବିଜ୍ଞାନ-ମାନବଚକ୍ଷୁ ଓ ବର୍ଣ୍ଣଜଗତ

Human Eye and Colourful World

ମାନବ ଚକ୍ଷୁ ଓ ତା’ର ଗଠନ, ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର କାର୍ଯ୍ୟ, ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ, ପ୍ରିଜିମ ର ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣନ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ପ୍ରତିସରଣର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା କିଭଳି ଘଟିଥାଏ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଥିବା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି

Previous ବିଜ୍ଞାନ - ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣ
Next ଜୀବବିଜ୍ଞାନ-ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦର ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *